پیش بینی آسیب پذیری در برابر حملات در برنامه‌های کاربردی تحت وب