مدل سازی ارزیابی عملکرد سازمانی با تاکید بر مولفه های مدیریت دانش و نوآوری باز