بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمایل مصرف کننده در مواجهه با تبلیغ از طریق پیام کوتاه بر بازاریابی تلفن همراه