استفاده از تکنولوژی های جدید در مقاوم سازی نرم افزار CRM