مقایسه دو الگوریتم ژنتیک آموزش مبتنی بر پرسش و خودسازگار مبتنی بر LDA در ساخت کاتالوگ های موبایل گرا در تجارت سیار